Hóa 10 HKI -Lê Hồng Phong -Ban ABTrang Anh Nam

Hóa 10 - Lê Hồng Phong - Ban AB

1) Cho các chất: C2H5OH; CH4 ; CH3-O-CH3; H2S.
    Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
a) H2S
b) CH3-O-CH3
c) C2H5OH
d) CH4.

2) Clo có hai đồng vị 3517Cl và 3717Cl ; hiđro có hai đồng vị 11H , 21H . Hãy cho biết có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau được tạo thành?
a) 8
b) 2
c) 6
d) 4

3) Cho phương trình hóa học:
        Fe + Cu(NO3)2---> Fe(NO3)2+ Cu
    Trong phản ứng này, 1 mol Fe
a) đã nhận 1 mol electron
b) đã nhận 2 mol electron
c) đã nhường 1 mol electron
d) đã nhường 2 mol electron.

4) Cho sơ đồ phản ứng :
Zn + HNO3---> Zn(NO3)2+ NO + H2O.
    Vai trò của HNO3
a) chất khử
b) chất khử và môi trường
c) chất oxi hóa và môi trường
d) chất oxi hóa

5) Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong bảng HTTH. Tổng số proton trong 2 nguyên tử X và Y là 31. Vậy X, Y lần lượt là
a) Nitơ, oxi
b) Photpho, lưu huỳnh
c) Clo, argon
d) Silic, photpho

6) Cho phương trình hóa học:
Cu + 2AgNO3---> Cu(NO3)2+ 2Ag.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
a) Cu là chất bị khử, AgNO3 là chất oxi hóa.
b) Cu là chất khử, AgNO3 là chất oxi hóa.
c) Cu là chất oxi hóa ; AgNO3 là chất khử
d) Cu là chất khử, AgNO3 là chất bị oxi hóa.

7) Số liên kết xích-ma và số liên kết pi trong công thức cấu tạo

image

lần lượt là

a) 6 và 1
b) 4 và 2
c) 5 và 1
d) 3 và 2

8) Cho các nguyên tử A (Z=9); B (Z=10); C (Z=11) và D (Z=12). Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
a) C và D có cùng số lớp electron.
b) Liên kết giữa A và D là liên kết cộng hóa trị có cực
c) Các ion A-, C+, D2+ đều có 10 electron giống B
d) A là phi kim, C và D đều là kim loại.

9) Cho sơ đồ phản ứng:

Na + HNO3---> NaNO3+ NH4NO3+ H2O

    Tổng các hệ số nguyên và tối giản được đặt vào sơ đồ phản ứng là

a) 28
b) 32
c) 11
d) 30

10) Hai nguyên tử X , Y có tổng số proton bằng 15. Tổng số hạt mang điện của X nhiều hơn tổng số hạt mang điện của Y là 2. Hai nguyên tố X , Y lần lượt là
a) Flo , Cacbon
b) Liti , Magie
c) Oxi , Nitơ
d) Natri , Beri.

11) Ion X2- có tổng số hạt mang điện là 34. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
 
a) Chu kì 2, nhóm VIIA
b) Chu kì 3, nhóm VIIIA
c) Chu kì 3, nhóm VIA
d) Chu kì 3, nhóm VIIA

12) Hóa trị và số oxi hóa của Cacbon trong hợp chất CH4O là
a) 2 và -2
b) 2 và +2
c) 4 và -2
d) 4 và +2

13) Trong cùng chu kì khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, phát biểu nào sau đây sai?
a) Bán kính nguyên tử tăng dần.
b) Tính axit của oxit và hiđroxit tăng dần.
c) Hóa trị cao nhất đối với oxi tăng dần.
d) Tính phi kim tăng dần.

14) Cho các nguyên tố sau: N , Si , F , O. Thứ tự các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tăng dần tính phi kim?
a) F, O, N, Si
b) Si, N, O, F
c) N, O, F, Si
d) N, Si, O, F

15) Cho các chất : NH3, PH3, CH4, H2S. Chất tan trong nước nhiều nhất là
a)  PH3
b) H2S
c) CH4
d) NH3


16) Phản ứng oxi hóa – khử không thể là
a) phản ứng phân hủy
b) phản ứng hóa hợp
c) phản ứng thế.
d) phản ứng trao đổi

17) Trong hạt nhân của nguyên tử X có tổng số hạt là 11 và số hạt mang điện ít hơn số hạt không mạng điện là 1. Vậy cấu hình electron của X là
a) 1s22s22p1
b) 1s22s22p63s1
c) 1s22s1
d) 1s22s22p3.

18) Những tính chất nào sau đây là của nguyên tố kim loại?
a) Năng lượng ion hóa I1 nhỏ, dễ nhường electron.
b) Năng lượng ion hóa I1 lớn, dễ nhận electron.
c) Năng lượng ion hóa I1 nhỏ, dễ nhận electron.
d) Năng lượng ion hóa I1 lớn, dễ nhường electron

19) Anion X và cation Y+ có cấu hình electron giống nguyên tử Ne. Điều kết luận nào dưới đây luôn đúng?
a) Nguyên tử X và Y có cùng số proton.
b) Nguyên tố X và Y thuộc cùng một chu kì
c) Nguyên tử Y có nhiều hơn nguyên tử X là 2e.
d) Nguyên tử X có nhiều hơn nguyên tử Y là 2e.

20) Ion X3- có 18 electron và 16 nơtron. Vậy hạt nhân nguyên tử X có số proton và nơtron lần lượt là
a) 15 và 16
b) 18 và 16
c) 21 và 16
d) 16 và 16

21) Xác định công thức cấu tạo sai.
a) H2SO4

image


b) H3PO4

image


c) H2SO3

image


d) HNO3

image22) Hãy xác định dãy các phân tử đều có nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hoá sp3 ?
a) H2O; NH3: CH4
b) 120'
c) 30'
d) Không có cái nào đúng

23) Cho các oxit sau: Al2O3, Na2O, Cl2O7, SO3. Hãy xác định phân tử nào có liên kết hóa học phân cực mạnh nhất?
a) SO3
b) Cl2O7
c) Al2O3
d) Na2O

24) Nguyên tố X hợp với H tạo thành hợp chất XH4. Oxit cao nhất của X chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tử khối của X là
a) 28
b) 27
c) 32
d) 12

25) Số electron độc thân của Cr (Z = 24) là
a) 6
b) 2
c) 4
d) 1

26) Cho hai nguyên tố A (ZA = 19) và B (ZB = 8). Khi xảy ra phản ứng hóa học thì liên kết hóa học và công thức phân tử của hợp chất được hình thành giữa A và B là
a) Liên kết kim loại; AB2
b) Liên kết ion; AB2
c) Liên kết cộng hóa trị có cực; A3B2
d) Liên kết ion; A2B

27) Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p3. Công thức hợp chất khí đối với hiđro và oxit cao nhất của R là
a) NH5, N2O5
b) NH3; N2O3
c) PH3, P2O5
d) PH3, P2O3

28) Biết nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,4. Khi có 200 nguyên tử 2512Mg thì số nguyên tử 2412Mg là
a) 150
b) 250
c) 300
d) 200

29) Mạng tinh thể kim cương là mạng tinh thể . . .(1) . . .. Mỗi nguyên tử Cacbon trong mạng tinh thể kim cương đều ở trạng thái . . . (2) . . . và liên kết với nhau bằng . . . (3) . . ..

    Hãy điền vào các chỗ trống (1) (2) (3) các cụm từ (đã được xếp theo thứ tự) sao cho hợp lí.

a) nguyên tử ; lai hóa sp2 ; liên kết cộng hóa trị.
b) nguyên tử ; lai hóa sp3 ; liên kết cộng hóa trị.
c) phân tử ; lai hóa sp3 ; liên kết cộng hóa trị.
d) nguyên tử ; lai hóa sp2 ; lực tương tác giữa các nguyên tử.

30) Cho các phương trình hóa học :
    (1) 2H2+ O2---to---> 2H2O
    (2) Cl2+ 2NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O
    (3) 2KNO3---to---> 2KNO2+ O2
    (4) MnO2+ 4HCl --->MnCl2+ Cl2+ 2H2O
Phản ứng thuộc loại phản ứng tự oxi hóa – khử là
a) (2)
b) (1)
c) (3)
d) (4)


Script provided by Tranganhnam@yahoo.com

http://hocdethi.blogspot.com/
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu