Bài toán hình 9 ôn thi HK1?
Từ một điểm I ở ngoài đường tròn (O), kẻ một cát tuyến cắt (O) tại A và B. Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và B cắt nhau ở M. Hạ MH  OI, MH cắt AB tại N, OM cắt AB tại K. Chứng minh:
a) K là trung điểm của AB
b) Năm điểm A, O, B, M, H cùng thuộc một đường tròn
c) IA . IB = IK . IN 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu