Hóa Đại CƯơng – Câu 6Hóa Đại CƯơng – Câu 6
6. electron điền sau cùng trong nguyên tử X và Y được đặc trưng bởi bốn số lượng tử:
(X):n=2, l=1, m=0, s=-½
(Y): n=3, l=1, m=0, s=½
a. xác định X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn
b. so sánh: bán kính nguyên tử , năng lượng ion hóa lần 1 của X và Y.
giải:
(X):n=2, l=1, m=0, s=-½
 
 
2p5
Vậy ta có cấu hình e: 1s22s22p5. Z=9
Vậy X là Flo, ở ô thứ 9, chu kì 2, phân nhóm chính nhóm 7A.
(Y): n=3, l=1, m=0, s=½
 

3p2
Ta có cấu hình e: 1s22s22p63s23p2. Z=14
Vậy Y ở ô thứ 14, chu kì 3, phân nhóm chính nhóm 4.
b. bán kính nguyên tử của Y lớn hơn của X. do nó có e ở lớp 3.
-Ta thấy bán kính nguyên tử của X nhỏ hơn của Y, do đó lực hút electron ngoài cùng của của X sẽ mạnh hơn của Y. do đó khó tách e của X hơn của Y, nên năng lượng ion hóa của X lớn hơn của Y.
-ta thấy nếu X nhận them 1e thì nó sẽ đạt được cấu hình bão hòa bền vững, khi nó mất 2e thì nó sẽ đạt cấu hình bán bảo hòa không bền vững bằng bảo hòa. Nên nếu nhận e sẽ dể hơn tách e.
Còn y thì ngược lại, nếu nó mất 2e thì sẽ đạt cấu hình bảo hòa, còn nếu muốn đạt cấu hình bảo hòa thì nó phải  nhận thêm tới 4e, khó hơn. Do đó ta thấy năng lượng ion hóa lần 1 của X lớn hơn năng lượng ion hóa của Y.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu