Giải ma trận cấp 4{x1-2x2+3x3-2x4=-2

{2x1-x2-2x3-3x4=26

{2x1-3x2+2x3+x4=10

{3x1+2x2-x3+2x4=24

Bon cai o tren la cung mot he nhe ( ma tran )

Ta có ma trận hệ số:

 

Vậy ta có:

45x4=-16=>x4=-16/45

2X3-x4=-6=>2x3=-6+x4=-6-16/45=-382/45

=>x3=-191/45

X2-4x3+5x4=14=>x2=14+4x3-5x4

=>x2=14+4(-191/45)-5(-16/45)=-6/5

X1-2x2+3x3-2x4=-2

=>x1=-2+2x2-3x3+2x4=-2+2(-6/5)-3(-191/45)+2(-16/45)

=>x1=343/45

Vậy ta có nghiệm:

(x1,x2,x3,x4)=(343/45,-6/5,-191/45,-16/45)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu