KNO2+ H2SO4+KMnO4 có phương trình như thế nào?KNO2+ H2SO4+KMnO4 có phương trình như thế nào?
Giải:

5KNO2+ 4H2SO4+KMnO4à3K2SO4+MnSO4+5NO2+4H2O
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu