Một Số Bài Toán Tách ChấtHãy tách riêng mỗi chất ra khỏi hh các chất sau:
a/ SiO2 , Al2O3 , CuO , Fe2O3 
b/ hh kim loại Al , Ca , Ag.
c/ Al2O3 , Fe2O3 , CaCO3 .
d/ dd chứa MgCl2 , AlCl3 , KCl.
e/ AlCl3 , FeCl2 , BaCl2.
f/ Al , Fe , Cu , Ag.
g/ Quặng bôxit dùng để sản xuất Al thường bị lẫn các tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Làm thế nào để có Al2O3 gần như tinh khiết.
h/AlCl3 , CuCl2 , NaCl không làm thay đổi kl của mỗi chất.
i/ Fe2O3 có lẫn CaCO3. Làm thế nào để tách riêng Fe2O3.
k/ Chỉ dùng đ chứa một hóa chất , hãy thu hồi Ag sạch từ hh các KL Fe , Cu , Ag. Viết các PTPƯ xảy ra.
Giải:

a) cho hon hop qua HCl du:
SiO2 khong tan -> loc tach thu dc SiO2 
cac chat con lai ta het tao ra hon hop dung dich B: AlCl3; CuCl2; FeCl3
cho luong du NaOH vao B :
AlCl3 tao ket tua roi ket tua tan ra tao dung dich NaAlO2(1)
FeCl3 va CuCl2 tao ket tua Fe(OH)3 va Cu(OH)2 loc tach ket tua (2)
suc CO2 toi du vao dd (1) thu duoc Al(OH)3 roi dem nhiet phan thu duoc Al2O3
nhiet phan hon hop (2) thu duoc CuO va Fe2O3 (3)
cho CO qua (3) thu duoc hon hop Cu; Fe (4) cho tiep HCl du vao (4) thu duoc chat ran khong tan la Cu va dung dich FeCl3 (5)
loc Cu roi cho phan ung voi O2 thu duoc CuO
Cho NaOH du vao dd (5) thu duoc Fe(OH)3 roi dem nhiet phan thu dc Fe2O3
b)
cho hon hop va nuoc chi co Ca tan tao dd Ca(OH)2 (1)
loc chat ran la Al va Ag (2)
cho HCl du va (1) thu duoc dd CaCl2 co can tha duoc CaCl2 khan roi dem dien phan nong chay thu doc Ca
Cho HCl du vap (2) chi Al tan tao dung dich AlCl3(3) loc duoc chat ran la Ag
Cho NaOH du vao (3) thu duoc dd NaAlO2 sau do suc CO2 den du vao dd thu dc ket tua Al(OH)3 nhiet phan thu dc Al2O3 roi dien phan nong chay thu dc Al
c) nhiet phan hon hop thu dc CaO; Al2O3; Fe2O3 hoa tan hon hop vao nuoc thu duoc dd Ca(OH)2 roi cho NaHCO3 va thu dc CaCO3 ket tua
phan ran khong tan la Al2O3; Fe2O3 cho NaOH du va hon hop Fe2O3 khong tan loc va tach ra; phan dung dich la NaAlO2 tu do dieu che ra Al2O3 nhu minh da lam o tren
d)
cho dung dich KOH du va dung dich tren
- chi co MgCl2 tao ket tua, loc ket tua roi cho tac dung HCl thu dc MgCl2
- phan dung dich gom KOH du , KAlO2, KCl suc CO2 du vao dung dich tu duoc hon hop KHCO3, K2CO3, KCl va Al(OH)3 ket tua 
- loc ket tua roi cho tac dung HCl thu duoc AlCl3 
- phan dung dich cho tac dung HCl thu duoc dung dich KCl
e) bai nay lam tuong tu cau d nhung thay KOH bang Ba(OH)2
f) hoa tan hon hop bang HCl thu duoc 
- dung dich AlCl3 va FeCl2 cho NaOH du va dung dich se tach duoc Fe(OH)2 loc tach roi cho HCl thu dc FeCl2 roi dien phan dung dich thu dc Fe
phan dung dich la NaAlO2 lam tuong tu nhu tren thu duoc Al2O3 roi dien phan nong chay thu Al
- cho hon hop ran gom Cu, Ag tac dung voi O2 thu duoc CuO va Ag cho hon hop tac dung HCl thu dung dich CuCl2 va ran Ag loc ran thu Ag ; phan dung dich den dien phan thu duoc Cu. 
Cau hoi hoi nhieu nen minh tra loi moi ca tay(hihi) con may cau cuoi de luc khac minh tra loi gio minh ban di hoc roi, chuc ban hoc tot nhe!
con it thoi gian minh tra loi nhanh may cau cuoi 
k) cho hon hop vao dung dich AgNO3 thi Cu va Fe tan het tao dung dich con lai Ag , loc tach thu dc Ag nguyen chat
i) nhiet phan hon hop thu duoc CaO va Fe2O3 roi hoa vao nuoc CaO tan con Fe2O3 khong tan loc tach thu dc Fe2O3
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu