Hóa ôn thi đại họcDot chay 13,44 lit hon hop khi gom hai hidrocacbon mach ho (dktc).Hap thu toan bo san pham chay vao 1,4 lit dung dich Ca(OH)2 1M tao ra ket tua va khoi luong dung dich tang 11,6 g. Cho NaOH du vao dung dich thu duoc thay tao thanh 40 g ket tua.Cong thuc phan tu cua hai hidrocacbon la:
A.C2H2 va C4H10
B.CH4 va C3H8
C.C2H4 va C4H6
D.C4H10 va C3H6
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu