Phương trình trùng phươngDạng 4: Phương trình trùng phương.

Giải các phương trình sau:

a) 4x4 + 7x2 – 2 = 0 ;                                   b) x4 – 13x2 + 36 = 0;

c) 2x4 + 5x2 + 2 = 0 ;                                   d) (2x + 1)4 – 8(2x + 1)2 – 9 = 0.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu