Giải phương trình bậc hai.Dạng 1: Giải phương trình bậc hai.

 

Bài 1: Giải các phương trình

1) x2 – 6x + 14 = 0 ;                                        2) 4x2 – 8x + 3 = 0 ;

3) 3x2 + 5x + 2 = 0 ;                                       4) -30x2 + 30x – 7,5 = 0 ;

5) x2 – 4x + 2 = 0 ;                                          6) x2 – 2x – 2 = 0 ;

7) x2 + 2x + 4 = 3(x + ) ;                       8) 2x2 + x + 1 = (x + 1) ;

9) x2 – 2( - 1)x - 2 = 0.

Bài 2: Giải các phương trình sau bằng cách nhẩm nghiệm:

1) 3x2 – 11x + 8 = 0 ;                                      2) 5x2 – 17x + 12 = 0 ;

3) x2 – (1 + )x +  = 0 ;                           4) (1 - )x2 – 2(1 + )x + 1 + 3 = 0 ;

5) 3x2 – 19x – 22 = 0 ;                          6) 5x2 + 24x + 19 = 0 ;

7) ( + 1)x2 + 2x +  - 1 = 0 ;      8) x2 – 11x + 30 = 0 ;

9) x2 – 12x + 27 = 0 ;                                      10) x2 – 10x + 21 = 0.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu