Hóa Đại CƯơng – Câu 7Hóa Đại CƯơng – Câu 7
7. Nguyên tử A có phân lớp ngoài cùng 4p, A không phải là khí hiếm. Nguyên tử B có phân lớp electron ngoài cùng là 4s(B thuộc nguyên tố s)
a. nguyên tố A, B là kim lại hay phi kim
b. tổng số electron của 2 phân lớp cuối của A và B bằng 7. Xác định
* cấu hình e của A và B.
*xác định 4 sô1 lượng tử đặc trưng cho electron cuối cùng trong nguyên tử A và B.
Giải:
A: 1s22s22p63s23p64s23d104px
=1s22s22p63s23p63d104s24px
B: 1s22s22p63s23p64sy.
Ta thấy x: 0à5 do đó A có thể là kim loại hoạc phi kim.
Y:0à2, nếu y=0 thì nó là khí hiếm, nếu y=1 hoặc 2 thì nó là kim loại.
b. x+y=7, x:0à5, y:0à2=>x=5, y=2
A: 1s22s22p63s23p64s23d104p5.
 
 

B: 1s22s22p63s23p64s2.

Bốn số lượng tử:
A: n=4, l=1, m=0, s=-½
B: n=4, l=0, m=0, s=-½
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu