Bài 5 - Bùi Bảo Anh 

Giải:

Gọi D là giao điểm của BC và AM

Ta có:

MO//BD (do cùng phụ góc A)

O là trung điểm của AB

=>MO là đường trung bình của tam giác ABD

=>M là trung điểm của AD

Xét 2 tam giác ABD và KBC ta có:

CK//AD (cùng vuông với AB

=>ABDKBC

Mà M là trung điểm của AD

ð Giao điểm của MB và CK cũng là trung điểm của CK (tính chất 2 tam giác đồng dạng)

ð M,B,I thẳng hang (do I là trung điểm của CK)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu