Hóa 11 (từ cơ bản -> nâng cao)?
1. a) Cho 14,2g P2O5 vào 240ml dung dịch H3PO4 9,5% ( D = 1,05 g/ml). Tính C% của H3PO4 trong dung dịch tạo thành.
b) cho 66g NaOH vào dung dịch chứa 58,8g H3PO4 thì thu được những muối nào và khối lượng là bao nhiêu gam?

2. Cho m gam hh (Al, Si) tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 2,688 lít khí H2. Mặt khác, nếu cho m gam hh trên tác dụng với dd HCl dư thì thu được 1,008 lít H2. Tìm m (biết thể tích các khí đo ở đktc)

3. Cho 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M được 200ml dung dịch X.
a) Tính [H+] và pH của dd X??
b) Để trung hòa hết dd X thì cần bao nhiêu ml dd H2SO4 0,04M?
c) Cho 20ml dd NaHCO3 0,15M vào dd H2SO4 ở trên (câu b) thì thu được khí Y và dung dịch Z.
+ Tính thể tích khí Y thu được ở (đktc)?
+ Tính khối lượng của các chất trong dung dịch Z?

4. Hòa tan 1,62 g một kim loại M (có hóa trị n không đổi) vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 thu được dd X chỉ chứa một muối duy nhất và 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2, N2O có tỉ khối so với H2 bằng 18. Xác định kim loại M?

5. Trộn 200 ml HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dd Ba(OH)2 a(mol/lít) thì thu được m (gam) kết tủa và 500 ml dd có pH=13. Tìm a và m?

6. Có một dung dịch chứa đồng thời HClO 0,01M và NaClO 0,001M. Tính pH của dung dịch? Biết rằng HClO có Ka = 3,4.10^8 và sự thủy phân của ion ClO- trong dd là không đáng kể

7. Cho 12,9g hh (Al, Mg) phản ứng với 100ml dd hh 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đđ) thì thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O.
a) Tính khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
b) Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu g hh muối khan?

8. Dung dịch A chứa: x mol Al 3+, y mol Cu 2+, z mol SO4 2- và 0,4 mol Cl-.
+ Cô cạn dd A thu được 45,2 g muối khan.
+ Cho dd A tác dụng với dd NH3 dư thì thư được 15,6g kết tủa.
Tính nồng độ M các ion có trong dung dịch A? (Biết dd A có thể tích là 200 ml)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu