Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩaDạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có chứa căn thức có nghĩa.

Bài 1: Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa.( Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau).

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu