Bài 14/d giải tích 1 SGU 

Bài 14/d Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m∈R

Ta có ma trận hệ số:

 

Với m-10 thì hệ vô nghiệm.

Với m-1=0=>m=1 thê ma trận hệ số trở thành:

 

Rank=2 nên hệ vô số nghiệm phụ thuộc  4-2=2 tham số:

Đặt x3=a,x4=b với a,b∈R .thay vào phương trình 2 ta được:

X2-2x3-2x4=3=>x2=3+2x3+2x4=3+2a+2b

Phương trình 1 ta có:

X1+2x2+2x3-5x4=5

=>x1=5-2x2-2x3+5x4=5-2(3+2a+2b)-2a+5b=-6a+b-1

Vậy ta có tập nghiệm:

(x1,x2,x3,x4)=( -6a+b-1, 3+2a+2b,a,b) với a,b∈R

 

Nếu có sai sót gì thì comment phí dưới nha, coppy và past vào các kí hiệu toán phía dưới, nếu cần.

∆ Δ x² ¹ ∫ π × | | , ,
≤ ≥ − ± , ÷ ° ≠ ∞, ≡ , , ∑,,
¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a 
Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й
½
¼ ¹ ²
₄₅ ∏ ∑ ,∫ ∫ ψ ω Π

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu