Câu 13/b đề cương giải tích 1 SGU



Câu 13/b

Ta có ma trận hệ số:

 

Rank=3

Vậy phương trình vô số nghiệm phụ thuộc 4-3=1 tham số:

Chọn x4=a

Phương trình 3 ta có:

-2x3+4x4=-9

=>2x3=4x4+9=>x3=2x4+9/2=2a+9/2

Phương trình 2 ta có:

X2-x3+x4=-3

=>x2=-3+x3-x4=-3+2a+9/2-a=a+3/2

Phương trình 1 ta có:

X1-x2+2x3-3x4=1

=>x1=1+x2-2x3+3x4=1+a+3/2-2(2a+9/2)+3a=-13/2

Vậy ta có tập nghiệm là:

(x1,x2,x3,x4)=(-13/2, a+3/2, 2a+9/2,a)

 

 

 

 

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu