bài Ttap65 nâng cao phần điệnmột mạch điện gồm 3 nhánh mắc song song. nhánh 1 là tụ điện có dung kháng Zc, nhánh 2 là cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Zl, nhánh 3 là điện trở R. gọi I,Ic, Il, Ir là cường độ dòng điện trên mạch chính và mạch rẽ tương ứng. chứng minh công thức sau:
I²=I²r+(Il-Ic)²
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu