Hóa Học - ĐiệnTính thế điện cực của dung dịch thu được khi trộn 30 ml dung dịch K2Cr2O7 0,02M với 20 ml dung dịch FeSO4 0,2M?

biết phản ứng được thực hiện rong môi trường H2SO4 và khi cân bằng nồng độ H+ là 1mol/lit; thế điện cực tiêu chuẩn của Fe3+/Fe2+ và Cr2O7 2-/2Cr3+ lần lượt là +0,77V và +1,33V
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu