Hóa 10 -HKI - Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN HÓA LỚP 10

  Thời gian làm bài :  45 phút

-----------

 

Lưu ý : Học sinh không được sử dụng bảng HTTH.

Cho : H = 1, He  = 4, C = 12, O = 16, Mg = 24, Cl = 35,5 ; Zn = 65, Na = 23, K = 39, Ca = 40

 

A / PHẦN CHUNG : ( 7điểm )

 

Câu 1 : ( 2 đ )      

a/ Cho hai nguyên tố: K (Z = 19), S (Z = 16). Viết sơ đồ hình thành liên kết phân tử K2S.

b/ Cho hai nguyên tố: Ca (Z = 20), F (Z = 9). Viết sơ đồ hình thành liên kết phân tử CaF2.

Câu 2 : ( 3 đ )

          Cân bằng các phương trình phn ng oxy hóa kh theo phương pháp thăng bằng electron. Cho biết cht kh, cht oxy hóa, quá trình oxy hóa, quá trình khử.

FeS2 + HNO3                Fe(NO3)3 +  H2SO4 +  NO +  H2O

CrO3 + H2O2 + H2SO4                Cr2(SO4)3  +  O2  +  H2O.

 

Câu 3 : (2 đ)

Oxít cao nhất của nguyên tố R có công thức RO2. Trong hợp chất khí với hidro, R chiếm 75% về khối lượng.

a/ Tìm nguyên tố R.

b/ Hấp thụ hòan tòan 3,36 lít RO2 (đktc) trên vào trong dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng muối sinh ra.

 

B/ PHẦN TỰ CHỌN  : ( 3 điểm )

           

Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau đây ( Phần 1 hoặc phần 2 ) :

 

I/ PHẦN 1 : Chương trình CHUẨN

 

Câu 4 : (1 đ)

Viết cấu hình electron của nguyên tố có Z = 16. Từ đó xác định tên nguyên tố và vị trí trong bảng HTTH (có giải thích ngắn gọn ). Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.

 

Câu 5 : (2 đ)

Cho 0,85 gam hai kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp trong nhóm IA vào cốc chứa 49,18 gam H2O thu được dung dịch A và khí B. Để trung hòa dung dịch A cần vừa đủ 30ml dung dịch HCl 1M.

a/ Xác định tên hai kim loại.

b/ Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A.

 

II/  PHẦN 2 : Chương trình NÂNG CAO

 

Câu 4 : (1 đ)

        Viết công thức cấu tạo của các  phân tử:

                                   H2SO4 , Mg(ClO3)2 , N2O5 , Na2CO3 .

 

Câu 5 : (2 đ)

Cho hòa tan hoàn toàn 36,3 g hỗn hợp X gồm có Zn và MgCO3 vào 730 g dung dịch HCl 10%             ( lấy dư ), tạo thành hỗn hợp khí A có thể tích 11,2 lít (đktc) và dung dịch Y.

a/ Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b/ Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí A đối với Heli.

c/ Trung hòa lượng axit dư trong dung dịch Y cần bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,5M.

 

----- HẾT -----

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu