Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 51Bài 51:

Cho (O), từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tia tiếp tuyến AB và AC với đường tròn.  Kẻ dây CD//AB.  Nối AD cắt đường tròn (O) tại E.

1.     C/m ABOC nội tiếp.

2.     Chứng tỏ AB2=AE. AD.

3.     C/m góc DBDC cân.

4.     CE kéo dài cắt AB ở I.  C/m IA=IB.

 

                                                   

 

 

                                       

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu