Hoá 10Hoá 10 

bài 1 : tinh́ % nguyên tố trong các phan tử của chất
a, tinh́ % của S trong NA2SO4,K2SO4,Ca(HSO4)2
b, tinh% N trong hop chat NH3, NH4NO3 ,NaNO3 ,C2H6 ,C3H6O
b, tinh́ % O trong hợp chất H20 , H2SO4 ,HNO3 ,Na2SO4

Bai 2 tinh́ khối lượng và.thể tich khí sau phản ứng
a, 3,36g FE td voi axit Hcl dư
+tinh thể tích H2 (dktc) thu dc
+tinh khốilượng.muối tạo.thanh
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu