Vật Lý 10oto cd thẳng đều với v 20m/s thì hãm phanh cd chậm dần đều . sau 2s v của xe là 16 m/s
a/ tính gia tốc xe?
b/ viết PTCĐ kể từ lúc xe hãm phanh
c/ tính quãng đường xe chạy được êể từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại
d/ ngay khi oto giảm tốc độ thì đăng sau cách oto 1 đoạn 32m có 1 moto cd thẳng đều với v = 16 m/s . hỏi sau bao lâu kể từ lúc moto giảm tốc thì 2 xe gặp nhau?
Giai:
chọn chiều dương theo chiều CD
gốc tọa độ tại vị trí oto bắt đầu hãm phanh
gốc thời gian lúc oto bắt đầu hãm phanh
a/ a = (v-v0):t = (16-20):2= -2 m/s2
b/ PTCD : x = x0 + v0t +1/2at2 = 20t+1/2-2t2 = 20t-t2
(ở đây có nên thay t = 2 hay để nguyên t ?
c/ v2 - v02 = 2as =>> s = 20 bình / 2.-2 = 100 m
d/ PTCD xe moto : x = x0 + vt = -32 + 16t
2 xe gặp nhau khi x1 = x2
=> 20t - t2 = -32 + 16t
=> t2 - 4t - 32 = 0
=> x1 = -4 ( loại vì t > 0)
=> x2 = 8 ( nhận )
Vậy 2 xe gặp nhau sau 8s
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu