Hóa 11 - HKI - Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN: HÓA 11

Thời gian làm bài : 45 phút

-------

Chú ý : Học sinh không được sử dụng bảng HTTH

Cho : Cu = 64, Fe = 56, N = 14, O = 16, C   = 12 , Ba = 137 , Ca = 40, H = 1,  P = 31, Na = 23

 

A/ PHẦN CHUNG :

Câu 1: (2 điểm)

          Hoàn thành chuỗi phương trình sau, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có) :

N2 ® NH3 ® NO ® no2 ® HNO3  ® CO2  ® Ca(HCO3)2 ®  Na2CO3 ® NaNO3

                                                                                                                        

Câu 2 :  (2 điểm)

          Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau :

                      NH4Cl ,  Na2CO3 , (NH4)2SO4 , AlCl3 , KNO3 .

Câu 3 : (2 điểm)

           Oxi hóa hoàn toàn 2,9 g chất hữu cơ A (chứa C, H ,O), rồi cho sản phẩm thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 9,3 g, đồng thời tạo 15 g kết tủa. Tìm công thức phân tử của A. Biết  dA/không khí  = 2.

Câu 4: (1 điểm)

           Cho 29,4 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 16 gam NaOH, thêm nước vào thu được dung dịch A có thể tích là 400 ml. Tính nồng độ mol/lít của các muối trong dung dịch A?

B/ PHẦN TỰ CHỌN:  Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau ( Phần A hoặc phần B )

PHẦN A:

Câu 5: (1 điểm)

          Nêu hiện tượng khi cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch K2CO3. Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 6: (2 điểm)

Cho V lít CO2 (270C, 2 atm) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH  1M, Ca(OH)2 0,75M thu được 12g kết tủa. Tìm V.

PHẦN B:

Câu 5: (1 điểm)

            Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa : Khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dd Cu(NO3)2.  

Câu 6: (2 điểm)

            Cho 15,35g hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch HNO3 thu được 4,48lít (đktc) một khí duy nhất không màu hóa nâu ngoài không khí và dung dịch A chỉ chứa 2 muối.

a.                                      Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b.                                     Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng.

----- HẾT -----

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu