Hóa 12 Haybài 1: khi đốt cháy 2,79 gam hợp chất hữu cơ Y , rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng CaCl2 khan và KOH, thấy bình CaCl2 tăng 1,89 gam Y thì thu được 224 ml N2. biết Y chỉ chứa 1 N. công thức của Y là ?
bài 2: alanin (+ch3oh/hcl) ->X (+nh3)->Y (+hno2)->Z. X,Y,Z là gì? viết phương trình phản ứng
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu