Oxitoxit

Bµi 56:

1.     oxit lµ g×? N­íc cã ph¶i lµ oxit kh«ng? ThÕ nµo lµ oxit baz¬, oxit axit vµ oxit l­ìng tÝnh.

2.     Tr×nh bµy c¸ch gäi tªn oxit, cho thÝ dô minh ho¹.

Bµi 57:

1.     Cho c¸c oxit sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn2O7, tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè S, C, N, Mn, O vµ viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t­¬ng øng.

2.     Cho c¸c axit sau: HNO2, HClO, HClO3, HClO4. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè H, O, N vµ Cl. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit axit t­¬ng øng.

Bµi 58:

1.     Trong c¸c oxit cho d­íi ®©y, oxit nµo lµ oxit axit, oxit nµo lµ oxit baz¬, oxit nµo lµ oxit l­ìng tÝnh: Al2O3, CaO, Mn2O7, P2O5, N2O5, FeO, SiO2, ZnO.

2.     Cã 3 oxit mµu tr¾ng MgO, Al2O3, Na2O. ChØ dïng n­íc cã thÓ nhËn biÕt ®­îc c¸c oxit ®ã hay kh«ng?

Bµi 59:

1.     T×m c«ng thøc cña 1 oxit S¾t trong ®ã s¾t chiÕm 70% vÒ khèi l­îng.

2.     Khö hoµn toµn 2,4 gam hçn hîp CuO vµ FexOy cïng sè mol nh­ nhau b»ng Hidro thu ®­îc 1,76 gam kim lo¹i. Hoµ tan kim lo¹i ®ã b»ng dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 0,448 lit Hidro (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t.

Bµi 60:

1.     Hoµ tan mét oxit cña Nit¬ vµo n­íc ta ®­îc axit t­¬ng øng HNO3. ViÕt c«ng thøc cña oxit ®ã vµ gäi tªn oxit ®ã theo ba c¸ch kh¸c nhau.

2.     Cho P2O5 t¸c dông víi n­íc thu ®­îc 2 lo¹i axit t­¬ng øng: H3PO4 vµ HPO3. ViÕt hai ph¶n øng t¹o thµnh 2 axit ®ã vµ nhËn xÐt khi nµo th× t¹o thµnh axit g×?

Bµi 61:

1.     Hoµ tan 6,2 gam Na2O vµo 200 gam n­íc thu ®­îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %?

2.     CÇn thªm bao nhiªu gam Na2O vµo 500g dung dÞch NaOH 4% ®Ó cã dung dÞch NaOH 10%

Bµi 62:

1.     A lµ mét oxit cña Nitèc khèi l­îng ph©n tö lµ 92 vµ tØ lÖ sè nguyªn tö N:O = 1:2; B lµ 1 oxit kh¸c cña Nit¬, ë ®ktc 1 lit khÝ B nÆng b»ng 1 lit khÝ Cacbonic. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, B?

2.     Cho m1 gam Na t¸c dông víi p gam n­íc thu ®­îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. Cho m2 gam Na2O t¸c dông víi p gam n­íc còng thu ®­îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a m1, m2 vµ p.

Bµi 63:

          Trong 1 b×nh kÝn chøa 3 mol SO2, 2 mol O2 vµ mét Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung b×nh mét thêi gian thu ®­îc hçn hîp khÝ A.

1.     NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75% th× cã bao nhiªu mol SO3 ®­îc t¹o thµnh?

2.     NÕu tæng sè mol c¸c khÝ trong A lµ 4,25 mol th× cã bao nhiªu %  SO2 bÞ oxi ho¸ thµnh SO3?

Bµi 64:

1.     Nung 50 kg CaCO3 tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc bao nhiªu m3 CO2 vµ bao nhiªu kg Canxi oxit.

2.     Mét lo¹i ®¸ chøa 80% CaCO3, phÇn cßn l¹i lµ t¹p chÊt tr¬. Nung ®¸ tíi ph¶n øng hoµn toµn. Hái khèi l­îng cña chÊt r¾n thu ®­îc sau khi nung b»ng bao nhiªu % khèi l­îng ®¸ tr­íc khi nung vµ tÝnh % CaO trong chÊt r¾n sau khi nung.

Bµi 65:

1.     CaO th­êng ®­îc dïng lµm chÊt hót Èm (hót n­íc). T¹i sao l¹i ph¶i dïng vèi sèng míi nung?

2.     Khi t«i v«i cÇn chó ý ®Ò phßng tai n¹n g×? T¹i sao?

3.     Nªu c¸c ®iÒu kiÖn tèi ­u ®Ó s¶n xuÊt v«i.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu