BaseBaz¬

Bµi 66:

1.     Baz¬ lµ g×? KiÒm lµ g×? H·y kÓ c¸c baz¬ lµ kiÒm? H·y nªu c¸ch gäi tªn baz¬; c¸c baz¬ sau ®©y cã tªn riªng lµ g×: NaOH, dung dÞch Ca(OH)2, KOH.

2.     Cho biÕt nh«m hidroxit lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cña Nh«m hidroxit víi c¸c dung dÞch HCl vµ NaOH.

Bµi 67:

1.     H·y tæng kÕt tÝnh tan cña c¸c baz¬ ?

2.     Còng nh­ H2CO3 kh«ng bÒn bÞ ph©n huû ë nhiÖt ®é th­êng thµnh CO2 vµ H2O, c¸c hidroxit cña B¹c vµ Thuû ng©n(II) còng kh«ng bÒn, vËy chóng ph©n huû thµnh nh÷ng chÊt g×? ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho AgNO3 t¸c dông víi dung dÞch NaOH.

Bµi 68:

1.     ViÕt c«ng thøc cña c¸c baz¬ t­¬ng øng víi c¸c oxit sau: K2O, CaO, Fe2O3, CuO

2.     Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau:

Ca(OH)2 + A ® CaCO3 + 

Ca(OH)2 + B ® CaCO3 + 

Ca(OH)2 + C ® CaCO3 + 

Bµi 69:

1.     ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n c¸c hidroxit sau: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2, M(OH)n

2.     ViÕt 4 lo¹i ph¶n øng t¹o thµnh NaOH

3.     Cho c¸c oxit: MgO, Al2O3, Fe2O3, P2O5, SiO2 lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch xót d­. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã.

Bµi 70:

          A, B, C lµ c¸c hîp chÊt cña Na; A t¸c dông víi B t¹o thµnh C. Khi cho C t¸c dông víi dung dÞch HCl thÊy cã khÝ cacbonic bay ra. Hái A, B, C lµ c¸c chÊt g×? Cho A, B, C lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch CaCl2 ®Æc, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra?

Bµi 71:

1.     CÇn cho bao nhiªu gam Na ®Ó ®iÒu chÕ 250 ml dung dÞch NaOH 0,5M

2.     Cho 46 gam Na vµo 1000g n­íc ta thu ®­îc khÝ A vµ dung dÞch B.

a)     TÝnh thÓ tÝch khÝ A (®ktc)

b)    T×m nång ®é % cña dung dÞch B.

c)     TÝnh khèi l­îng riªng cña dung dÞch B biÕt thÓ tÝch dung dÞch lµ 966 ml.

Bµi 72:

          LÊy 50ml dung dÞch NaOH (ch­a biÕt nång ®é) cho vµo 1 c¸i cèc. Thªm vµo cèc mét Ýt quú tÝm. Hái quú tÝm cã mµu g×? Sau ®ã thªm vµo cèc tõ tõ dung dÞch HCl 0,1M cho tíi khi quú trë l¹i mµu tÝm. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch NaOH biÕt thÓ tÝch dung dÞch HCl ®É thªm vµo lµ 28ml.

Bµi 73:

Cho 16,8 lit CO2 (®ktc) hÊp thô hoµn toµn vµo 600ml dung dÞch NaOH 2M thu ®­îc dung dÞch A.

1.     TÝnh tæng khèi l­îng muèi thu ®­îc trong A

2.     LÊy dung dÞch A cho t¸c dông víi 1 l­îng d­ BaCl2 . TÝnh khèi l­îng kÕt tña t¹o thµnh.

Bµi 74:

1.     CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch H2SO4 0,5M ®Ó trung hoµ 50 gam dung dÞch NaOH 10%.

2.     Trén 50ml dung dÞch Ba(OH)2 0,05M víi 150ml dung dÞch HCl 0,1M thu ®­îc 200ml dung dÞch A. TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch A.

Bµi 75:

          CÇn lÊy V1 ml dung dÞch NaOH 3% (d=1,05 g/ml) vµ V2 ml dung dÞch NaOH 10% (d=1,12g/ml) ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc 2 lit dung dÞch NaOH 8% (d=1,08g/ml). TÝnh V1, V2 biÕt V1 + V2 = 2000ml.

Bµi 76:

          Dung dÞch A chøa hçn hîp NaOH vµ Ba(OH)2.

          §Ó trung hoµ 50ml dung dÞch A cÇn dïng 60ml dung dÞch HCl 0,1M. Khi cho 50ml dung dÞch A t¸c dông víi 1 l­îng d­ Na2CO3 thÊy t¹o thµnh 0,179 gam kÕt tña.

          TÝnh nång ®é mol cña NaOH vµ Ba(OH)2 trong dung dÞch A.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu