Toán 12 - HKI - Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN : TOÁN 12

Thời gian làm bài : 120 phút

----------

Câu 1: ( 4 đ )

Cho hàm số y =

            a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

            b/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A( ; –17 ).

c/ D là đường thẳng qua điểm I(1; 1) và có hệ số góc m. Tìm m để D cắt (C) tại hai điềm M, N     sao cho đoạn MN = 3.

 

Câu 2: (2đ)

Giải các phương trình sau: 

a/

b/

 

Câu 3: ( 1 đ )

           Tìm giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá  : treân .

 

Câu 4: (3 đ )

Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy laø hình vuoâng  caïnh a taâm O. Tam giaùc SAB ñeàu vaø naèm trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ( ABCD ).

a/ Tính theå tích khoái choùp S.ABCD.

b/ Xaùc ñònh taâm vaø tính dieän tích maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp S.ABCD.

c/ Maët phaúng (P) qua B vaø vuoâng goùc vôùi SA chia khoái choùp S.ABCD thaønh 2 phaàn. Tính theå tích moãi phaàn aáy.

 

----- HẾT -----

 


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu