Toán Hình Lớp 10Viết tắt: vCN có nghĩa là vecto CN nhé
Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao cho vCN = 2vNA. K là trung điểm của MN. CM:
a) vAK =1/4vAB + 1/6vAC b) vKD = 1/4vAB + 1/3vAC
Câu 2: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N thõa mãn vMN = 2vMA - vMB + vMC
a) Tìm điểm I sao cho 2vIA - vIB + vIC = v0
b) Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định
c) Gọi P là trung điểm của BN. Chứng minh đường thẳng MP luôn đi qua 1 điểm cố định
Câu 3: Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M thỏa đk: 
a) |vMA + vMB| = |vMA| + |vMB| 
b) |vMA + vMB| = |vMA + vMC|
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu