Hóa dể1. cho 1g FeClx tác dụng vs dd AgNO3 dư thu được 2.65g AgCl. tìm công thức FeClx
2. có 2 oxit là Fe2O3, FeO, dùng phương pháp hóa học nhận biết mỗi oxit trên, viết PTHH
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu