Toán Trang Ánh Nô1) y" + 3y' - 4y =e^ -4x + xe^ -x

2) y" - 3y' + 2y = xcosx

3) y" - 4y' + 8y = e^ 2x + sin 2x

4) y" - 3y' + 2y = 3x + 5sin2x

Giải:

1)   y" + 3y' - 4y =e-4x + xe-x

phương trình thuần nhất tương ứng là:

y" + 3y' - 4y =0

ð phương trình đặc trưng:

ð k2+3k-4=0    (I)

ð phương trình có 2 nghiệm phân biệt là k1=1 và k2=-4. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình là:

ð y=C1ex+C2e-4x trong đó C là hằng số.  (@)

ð bây giờ ta tìm nghiệm riêng nữa là xong:

(nghiệm tổng quát cần tìm=nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất+nghiệm riêng)

Vế phải là e-4x + xe-x ta không đưa được về dạng tổng quát nên mình xét 2 phương trình con:

(*) y" + 3y' - 4y =e-4x.

Vế phải có dạng eaxPn(x), a=-4 là nghiệm của (I)

Nên có nghiệm riêng dạng: y=xe-4xa0

=>y'=aoe-4x-4aoxe-4x=(1-4x) aoe-4x

=>y''=-4 aoe-4x-4(1-4x) aoe-4x=-4(2-4x) aoe-4x

Thay lên ta được:

-4(2-4x) aoe-4x+3(1-4x) aoe-4x-4xe-4xa0= e-4x.

<=>-5aoe-4x= e-4x

=>ao=-

=>y=-xe-4x   (1)

(**)y" + 3y' - 4y =xe-x

Vế phải có dạng eaxPn(x):a=-1 không phải là nghiệm của phương trình (I) nên nó có nghiệm riêng dạng:

y=e-x(a1x+ao)

=>y'=a1e-x- e-x(a1x+ao)=e-x(-a1x-ao+a1)

=>y''=- e-x(-a1x-ao+a1)-a1e-x= e-x(a1x+ao-2a1)

Thay lên ta được:

e-x(a1x+ao-2a1)+3e-x(-a1x-ao+a1)-4e-x(a1x+ao)=xe-x

<=>(-6a1) xe-x+(a1-6ao) e-x =xe-x

Để cho nó đồng nhất:(có nghĩa là giống nhau) thì:

Từ (1),(2) suy ra có có nghiệm riêng:

 (@@)

Từ (@),(@@) suy ra nghiệm tổng quát là:

y=C1ex+C2e-4x
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu