Sơ đồ chuyển hóaD¹ng II. S¬ ®å chuyÓn ho¸

1. ViÕt PTHH theo s¬ ®å sau :

                                    MgSO4      

SO2           H2SO4                                  MgCl2

                                     HCl                                              

   2.T×m c¸c ch÷ c¸i A,B,C,D,E thÝch hîp, viÕt PTHH x¶y ra

       (1)   A  +   Cl2                B

       (2)   B   + Al (d­)           AlCl3  +  A

       (3)   A   +  O2              C

       (4)   C    +   H2SO4              D  +  E  +  H2O

  3. Chän c¸c chÊt A,B,C,D thÝch hîp, viÕt PTHH x¶y ra

       A

       B             CuSO4          CuCl2            Cu(NO3)2             A           B              C

       C

  4.Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh d­íi ®©y :

    a.   Na2SO4  +  X1               BaSO4    + Y1

          Ca(HCO3)2  +  X2             CaCO3   +   Y2

          CuSO4  +    X3            CuS    +    Y3

          MgCl2   +  X4              Mg3(PO4)2    +     Y4

    b. A   +  B           CaCO    +    NaCl

        C   +   D              ZnS        +      KNO3 

        E    +   F                 Ca3(PO4)2        +     NaNO3 

        G    +    H                BaSO4            +      MgCl2 

   c.   KHS   +   A              H2S    +  

         HCl    +    B                CO2   +  

          CaSO3   +      C              SO2  + 

         H2SO4     +      D               BaSO4      +     CO2   +  .

1.      ViÕt c¸c PTP¦ theo c¸c s¬ ®å biÕn ho¸ sau :

 

Fe2(SO4)2               Fe(OH)3                           Cu               CuCl2

 


                      FeCl3                                                     CuSO4 

  7.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å biÕn ho¸

                +X     A      +Y

 

         Fe2O3                       FeCl2

                    

               +Z        B       +T          

   trong ®ã A,B,X,Y,Z,T lµ c¸c chÊt kh¸c nhau

8..ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å hai chiÒu sau :

    S              SO2                  H2SO4               CuSO4 

 


                    

                    K2SO3

 

9.Cho s¬ ®å biÕn ho¸ :

  a.                                                                  A1          A2            A3

                                     Fe(OH)3                                                                          Fe(OH)3

                                                                       B1          B2             B3

    T×m c«ng thøc cña c¸c chÊt øng víi c¸c chÊt A1,, A2, ..viÕt PTP¦ theo s¬ ®å

  b.

                                                                            A1             A2               A3

                                           CaCO3                                                  CaCO3                  CaCO3

                                                                             B1             B2               B3   

         .. +X,t0

  c.     A

              +Y,t0                   + B                  +E

         A                      Fe                D                     C

              +Z,t0

          A

    BiÕt r»ng :     A  +  HCl               D  +   C    +  H2O

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu