Acidaxit

Bµi 77:

1.     axit lµ g×? Gèc axit lµ g×? Ho¸ trÞ cña gèc axit ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo?.Cho thÝ dô minh ho¹.

2.     Hi®raxit, oxaxit lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

3.     Axit ®¬n chøc, axit ®a chøc lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.A

Bµi 78:

          Gäi tªn c¸c axit vµ c¸c gèc axit ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c axit sau: HCl, HBr, H2S, HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, HClO, CH3-COOH

Bµi 79:

          Cho biÕt thø tù gi¶m ®é m¹nh cña 1 sè axit nh­ sau:

HNO3

H2SO4                                   H2SO3                             CH3COOH                     H2CO3

HCl                       H3PO4

HBr

Axit m¹nh            Axit trung b×nh    Axit yÕu                          Axit rÊt yÕu

          Hái nh÷ng ph¶n øng nµo d­íi ®©y cã thÓ x¶y ra, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

1.     HNO3 + CaCO3 ®                                      6. AgCl + HNO3 ®

2.     CH3COOH + NaCl ®                        7. FeS + HCl ®

3.     Na2SO4 + H3PO4 ®                           8. CaSO3 + HCl ®

4.     H2SO4 + BaCl2 ®                              9. Fe(NO3)3 + HCl

5.     Ca3(PO4)2 + H2SO4 ®                        10. NaCl (r¾n) + H2SO4(®Æc nãng) ®

Bµi 80:

1.     H·y nªu c¸c ph­¬ng ph¸p chÝnh ®Ó diÒu chÕ axit. Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

2.     ViÕt 5 lo¹i ph¶n øng th«ng th­êng t¹o thµnh HCl

Bµi 81:

          H·y nªu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc quan träng nhÊt cña axit (t¸c dông víi baz¬, oxit baz¬, muèi, kim lo¹i, phi kim) cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

Bµi 82:

1.     T¹i sao khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc ta ph¶i cho rÊt tõ tõ axit vµo n­íc, tuyÖt ®èi kh«ng cho n­íc vµo axit.

2.     axit sunfuric ®Æc th­êng ®­îc dïng ®Ó lµm kh« (hÊp thô hÕt h¬i n­íc). Nh÷ng khÝ nµo d­íi ®©y cã thÓ lµm kh« b»ng H2SO4®Æc: CO2, SO2, H2, O2, H2S, NH3.

3.     Oleum lµ g×? NÕu 1 mol H2SO4 hÊp thô 1 mol SO3 th× thu ®­îc oleum cã c«ng thøc nh­ thÕ nµo?

Bµi 83:

1.     H·y kÓ c¸c giai ®o¹n chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt H2SO4 tõ kho¸ng vËt Pirit.

2.     Tõ 1 tÊn Pirit chøa 90% FeS2 cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc bao nhiªu lit H2SO4 ®Æc 98% (d=1,84g/ml). BiÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 80%

Bµi 84:

1.     Hoµ tan hoµn toµn 1,44 g kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng 250 ml dung dÞch H2SO4 0,3M. §Ó trung hoµ l­îng axit d­ cÇn dïng 60ml dung dÞch NaOH 0,5M. Hái ®ã lµ kim lo¹i g×?

2.     Trén 300 ml dung dÞch HCl 0,5M víi 200 ml dung dÞch Ba(OH)2 nång ®é a mol/lit thu ®­îc 500 ml dung dÞch trong ®ã nång ®é HCl lµ 0,02M. TÝnh a?

Bµi 85:

          dung dÞch X chøa hçn hîp HCl vµ H2SO4

          LÊy 50 ml dung dÞch X cho t¸c dông víi AgNO3 d­ thÊy t¹o thµnh 2,87 g kÕt tña. LÊy 50 ml dung dÞch X cho t¸c dông víi BaCl2 d­ thÊy t¹o thµnh 4,66 g kÕt tña.

1.     TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch X.

2.     CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,2M ®Ó trung hoµ 50ml dung dÞch X.

Bµi 86:

1.     Khi trén dung dÞch AgNO3 víi dung dÞch H3PO4 kh«ng thÊy t¹o thµnh kÕt tña. NÕu thªm NaOH th× thÊy kÕt tña mµu vµng, nÕu thªm tiÕp dung dÞch HCl vµo thÊy kÕt tña mµu vµng chuyÓn thµnh kÕt tña mµu tr¾ng. Gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng x¶y ra b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

2.     §èt ch¸y hoµn toµn 6,2 g Photpho thu ®­îc chÊt A. Cho A t¸c dông víi 800 ml dung dÞch NaOH 0,6 M th× thu ®­îc muèi g×, bao nhiªu gam?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu