Muốimuèi

Bµi 87:

1.     Muèi lµ g×? Muèi trung hoµ, muèi axit lµ g×? Nh÷ng muèi cho d­íi ®©y lµ muèi trung hoµ hay muèi axit: NaCl, CH3-COOK, NH4Cl, NaHSO4, Mg(HCO3)2, KHS, Ag2S, CuSO4.5H2O, NaHCO3.

2.     H·y nªu nguyªn t¾c gäi tªn c¸c muèi, cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

Bµi 88:

1.     §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng gi÷a 2 muèi A, B lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

2.     ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã:

a.      CaCO3 + dung dÞch NaCl

b.     FeS + dung dÞch K2SO4

c.      dung dÞch BaCl2 + dung dÞch Na2CO3

d.     dung dÞch NaHCO3 + dung dÞch CaCl2

e.      dung dÞch CuSO4 + dung dÞch Na2S

f.       dung dÞch Ag2SO4 + dung dÞch BaCl2

g.     NaHSO4 + Na2SO3

Bµi 89:

1.     Cho biÕt NaHSO4 t¸c dông nh­ mét axit, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho NaHSO4 t¸c dông víi c¸c dung dÞch NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Ba(HCO3)2, Na2S.

2.     H·y lÊy mét muèi võa t¸c dông ®­îc víi dung dÞch HCl cã khÝ bay ra, võa t¸c dông ®ù¬c víi dung dÞch NaOH t¹o thµnh kÕt tña .

Bµi 90:

1.     Muèi X võa t¸c dông víi dung dÞch HCl, võa t¸c dông ®­îc víi dung dÞch NaOH. Hái X thuéc lo¹i muèi trung hoµ hay muèi axit ? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

2.     §Þnh nghÜa ph¶n øng trao ®æi. §iÒu kiÖn ®Ó ph¶n øng trao ®æi x¶y ra, Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Ph¶n øng trung hoµ cã ph¶i lµ ph¶n øng trao ®æi kh«ng?

Bµi 91:  

Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng d­íi ®©y:

1.     Na2SO4 + X1 ®BaSO4 + Y1

2.     Ca(HCO3)2 + X2 ® CaCO3 + Y2

3.     CuSO4 + X3 ® CuS¯ + Y3

4.     MgCl2 + X4 ® Mg3(PO4)2¯ + Y4

Bµi 95:

1.     ViÕt c¸c ph¶n øng trùc tiÕp ®iÒu chÕ FeCl2 tõ Fe, tõ FeSO4, tõ FeCl3

2.     Tõ pirit FeS2 lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc FeSO4

Bµi 97:

          Trén 500 g dung dÞch CuSO4 4% víi 300 g dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®­îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh khèi l­îng kÕt tña A vµ nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.

Bµi 98:

          Trén 50ml dung dÞch Na2CO3 0,2M víi 100ml dung dÞch CaCl2 0,15M th× thu ®­îc 1 l­îng kÕt tña ®óng b»ng l­îng kÕt tña thu ®­îc khi trén 50 ml Na2CO3cho ë trªn víi 100 ml dung dÞch BaCl2 nång ®é a mol/l. TÝnh a?

Bµi 99:

1.     Cho 500g dung dÞch Na2SO4 x% vµo 400ml dung dÞch BaCl2 0,2M thÊy t¹o thµnh 10,485g kÕt tña. TÝnh x?

2.     dung dÞch A chøa 24,4 g hçn hîp 2 muèi Na2CO3 vµ K2CO3. Cho dung dÞch A t¸c dông víi 33,3 gam CaCl2 thÊy t¹o thµnh 20 g kÕt tña vµ dung dÞch B. TÝnh sè gam mçi muèi trong dung dÞch A, B.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu