Bài 13 b. Đề cương giải tích 1 SGUCâu 13/b

Ta có ma trận hệ số:

 

Vậy phương trình vô nghiệm.

 

 

 

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu