Bài 13.d - Đề cương toán giải tích 1 SGUCâu 13/d

Giải phương trình:

Ta có ma trận hệ số:

 

Rank=2 nên phương trình có vo số nghiệm phụ thuộc 5-2=3 tham số:

Đặt: x3=a, x4=b ,x5=c, a,b,c thuộc R. Thay vào phương trình 2 ta được:

-6x2+3x3-3x4+5x5=-1

=>-6x2+3a-3b+5c=-1

=>x2=(3a-3b+5c+1)/6

Thay vào phương trình 1 ta được:

X1+2x2-1x3+1x4-2x5=1

=>x1=1-2x2+ x3- x4+2x5

=1-2(3a-3b+5c+1)/6+a-b+2c

=c/3+2/3

Vậy ta có tập nghiệm là:

(x1,x2,x3,x4,x5)=(c/3+2/3, (3a-3b+5c+1)/6, a,b,c) với a,b,c thuộc R.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu