Hóa Lớp 91./Cho 5.6g bột sắt vào bình chứa khí Clo (dư),khi phản ứng kết thúc thu đk 1 muối sắt
a. viết PTPUng xảy ra
b.tính khối lượng Cl2 đã phản ứng
c.để hòa tan 5.6g bột sắt trên cần dùng bao nhiu ml dd HCl 2M?
Giải:
2Fe+3Cl2à2FeCl3
0,1…0,15
Số mol sắt n=m/M=5,6/56=0,1 mol.
=>khối lượng Clo: m=n.M=0,15.71=10,65 (g)
Fe+2HClàFeCl2+H2
0,1..0,2
Thể tích HCl cần dung: V=n/CM=0,2/2=0,1 (l)

2/dẫn từ từ 2.24l CO2(đktc) vào 1 dd có hòa tan 10g NaOH.sản phẩm là 1 muối trung hòa.
chất nào đã lấy dư và dư bao nhiêu gam?
xác định khối lượng muối thu đk sau phản ứng
cho toàn bộ sản phẩm thu đk ở trên tác dụng vs dd HCL dư.tính thể tích khí thoát ra ở đktc và khối lượng muối tạo thành
Giải:
Số mol CO2:n=2,24/22,4=0,1 mol.
Số mol NaOH:n=10/40=0,25 mol
CO2+2NaOHàNa2CO3+H2O
0,1……0,2……..0,1
NaOH dư o,ọ5 mol, suy ra: m=n.M=0,05.40=2 (g)
Khối lượng muối: m=n.M=0,1.106=10,6 (g)
NaOH+HClàNaCl+H2O
0,05…..0,05..0,05
Na2CO3+2HClà2NaCl+CO2+H2O
0,1…………………0,2
Không cần phải tình vì thể tích CO2 tạo ran giống như đề bài cho, nên V=2,24 (l)
Khối lương muối NaCl tạo thành: m=n.M=(0,2+0,05).58,5=14,625 (g)
4/ cho 1.14g hỗn hợp 2 kim loại là Al và Mg tác dụng vs dd H2SO4 loãng. dư thu đk 1568ml khí ở đktc
a. viết PTHH của các PƯ xảy ra
b.tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
c. = phương pháp hóa hok tách riêng Mg ra khỏi hỗn hợp.viết PTHH
Giải:
2Al+ 3H2SO4àAl2(SO4)3+3H2.
x……………………………3x/2
Mg+ H2SO4àMgSO4+H2.
y………………………..y
lớp 9 bây giờ đã học hệ phương trình rồi, nên Thầy ứng dụng vào nha.
mAl+mMg=mhh
=>27x+24y=1,14
3x/2+y=nH2=1,568/22,4=0,07
Giải hệ trên ta được: x=0,06, y=-0,02

Vậy là đề sai.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu