bài tập sắthòa tan hoàn toàn 20 g hh( mgo,cuo,fe2o3) vừa hết 350ml Hcl 2M. mặt khác nếu lấy o.4 mol x đốt nóng ( không có không khí) rồi dẫn hiđrô dư qua thì đc m(g) rắn với 7.2 g H20. tính m?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu