Hóa 12 esteCâu 1 : Khi thủy phân este X có công thức phân tử C7H6O2 sinh ra hai sản phẩm A và B khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 còn B tác dụng với dung dịch Brom sinh ra kết tủa trắng. X có công thức?

Câu 2 : Thủy phân hoàn toàn 1 mol este sinh ra 3 mol 1 axit và 1 mol một ancol. Este đó có công thức dạng?

Câu 3 : Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylat với 100g ancol metylic . Gỉa thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60%?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu