Bài tập số nguyên tốTìm các số có 2 chữ số ab sao cho ab/| a-b| là số nguyên tố?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu