esteCâu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 5,1g este X thu được 11g CO2 và 4,5g H20. Nếu X đơn chức thì công thức X là ?

Câu 2 : Khi thủy phân este X có công thức phân tử C7H6O2 sinh ra hai sản phẩm A và B khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 còn B tác dụng với dung dịch Brom sinh ra kết tủa trắng. X có công thức?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu