Bài Toán Nhiệt Nhômthầy giúp em với
Bài 1: nung hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 thu được chất rắn X nặng tất cả 29,4 gam. Hòa tan hết X trong HNO3 dư, thu được 13,44 lít NO2 đkc . Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp đầu là?
Fe đã đạt mức Oxi hóo cao nhất, Electron khử là do Al cung câp, nên ta có thể bỏ quá trình trung gian, tình quá trình đầu và quá trình cuối thôi thì nó sẽ dể hơn.
Nghĩa là: Al + Fe2O3 -----> ? ------> NO2+Al3+, Fe3+.
Ta không cần quan tâm chổ ?
 Ta có:
Al àAl3++3e
x…………3x
N+5+e à N+4.
……0,6…0,6
nNO2=13,44/22,4=0,6 mol
áp dụng định luật bảo toàn mol electron:
=>3x=0,6=>x=0,2 mol.
Vậy khối lượng Al là: m=0,2.27=5,4 g
%mAl=[5,4/29,4].100=18,37%
Bài 2: nung hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 thu được chất rắn X nặng tất cả 29,4 gam. hòa tan hết X trong HNO3 dư thu được 13,44 lít NO đkc . phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là?
Cách giải tương tự:
AlàAl3++3e
x…………3x
N+5+3eàN+2
……1,8…0,6
Số mol NO: n=13,44/22,4=0,6 mol
Áp dụng định luật bảo toàn mol e:
3x=1,8=>x=0,6
Khối lượng Al là: m=0,6.27=16,2

%mAl=[16,2/29,4].100=55,1%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu