Bài toán vectoCho tam giác ABC. I thuộc AB sao cho vtIB=-2vtIA. Đặt vecto CA=vta, vecto CB=vtb. Lấy A', B' sao cho vtCA'=1/2 vta; vtCB'=-2vtb
M là giao điểm AB' và BA'. biểu thị vt CM theo vt a và vt b
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu