Hóa Vô Cơ 12hòa tan hết 6,3g hỗn hợp X gồm Al,Mg trong 200g dung dịch HNO3 31,5%. kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 1,568 lít hỗn hợp khí z gồm N2, N20. có tỷ khối so với H2 là 19,71. biết sản phẩm không có NH4NO3. 
1). tính phần trăm mỗi kim loại trong X 
2). tính nộng đọ phần trăm các chát có trong dung dịch Y
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu