hinh hoc khong gian 11hinh hoc khong gian 11

cho hình chop S.ABCD có đáy là hình bình hanh.M,E,F lần lượt là trung điểm SA,BC,CD.a)tìm giao điển I của AB và (MEF) CM AB=2IB.b)tìm J là giao điểm SC và (MEF) CM SC=2JC
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu