Bùi Bảo Anh8.1)
Cho 50g dd CuSO4 8% t/d vs dd NaOH 10%
a. Viết PTHH
b. Tính KL chất két tủa thu đc?
c. Tính KL dd natri hiđrôxit cần dùng?
d. Tính nồng độ % của dd thu đc sau PƯ?
CuSO4+2NaOHàCu(OH)2+Na2SO4
0,025…..0,05………0,025…....0,025
mCuSO4=50.8/100=4
=> nCuSO4=4:160=0,025 mol.
Đê bài thiếu rồi, cái này là phản ứng vừa đủ.
a.   mkết tủa=mCu(OH)2=0,025.98=2,45g
b.  mNaOH=0,05.40=2g
c.   mchất tan=mNa2SO4=0,025.142=3,55g
tính mdd lúc sau:
mdd NaOH=mNaOH.100/10=2.10=20g
m’dd=mCuSO4+mNaOH-mCuOH
=50+20-2,45=67,55
Vậy nồng độ phần trăm của  dd sau phản ứng là:
C%=100%.mct/mdd=100%.3,55/67,55=5,26%
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu