Hóa Họcdung dịch X chứa Cl- 0,1 mol;OH- 0,2 mol và Na+.cho dung dịch Y chứa 0,35 mol Ag+ và NO3- vào dung dịch X.tính lượng kết tủa thu được?
a,31,75 gam b,30,375 gam c,31,0625 gam d,37,55 gam
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu