Hoa 11 chuog dien liDD A chứa a mol Na(+), b mol NH4(+), c mol HCO3(-), d mol CO3(2-) và e mol SO4 (2-).Thêm dần dần đ Ba(OH)2 f mol/lít vào A tới khi thu đc kết tủa đạt giá trị cực đại. thấy tốn Vml dd Ba(OH)2 và thêm tiếp dd Ba(OH)2 thì kết tủa không thay đổi.

a) Lập biểu thức tính V theo a,b,c,d,e,f.
b) Cô cạn dd thu đc khi cho Vml đ Ba(OH)2 vào thì có bao nhiêu gam chất rắn khan.
c) Có thể nhận biết được ion nào trong A nếu chỉ có đ HCl và BaCl2.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu