Vật lý - Quang họcvật sang AB co dinh qua một thau kinh cho anh thật co do phong dai K=2 . dịch thau kinh ra xa một doan a=12cm .thi cho anh co do phong dai K=1\2
a)tinh tiêu cu thau kinh 
b)chung to rang ta chi can dat man dặt o 1 vi tri ma van thu duoc anh do.xac dinh vi tri cua man
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu