Tóan hình học không gianCho hình cầu tâm O bán kính r . Từ S bấc kỳ trên mặt cầu kẻ 3 các tuyến cắt mặt cầu tại 3 điểm A,B,C và đôi?

Cho hình cầu tâm O bán kính r . Từ S bấc kỳ trên mặt cầu kẻ 3 các tuyến cắt mặt cầu tại 3 điểm A,B,C và đôi một tạo với nhau một góc anpha. Gọi V là thể tích tứ diện S.ABC . Định anpha để V max.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu