Hóa 111) Một chất hữu cơ A chứa C,H,O có khối lượng 3g được oxy hóa hoàn toàn bởi 10g CuO dư nung nóng tại một nơi ko có ko khí .Sau phản ứng thấy còn lại 6,8g chất rắn ,lấy CO2 và H2O cho vào dd Ba(OH)2 dư thu được 19,7g kết tủa.Tìm CTPT của (A) biết d A/O2=1,875
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu