Tìm tên nguyên tốM,N là hai chất chỉ chứa các nguyên tố A,B. thành phần phần trăm của các nguyên tố A trong M và N lần lượt là?

30,4% và 25,9%. nếu công thức của M là AB2 thì công thức của N là ?
đáp án A2B5
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu